dr hab. Dorota Gil, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ (1986) oraz filologii słowiańskiej UJ (specjalność serbokroatystyka, 1989). Od ponad 30 lat pracownik IFS UJ: na stanowisku asystenta od 1993, adiunkta – od 1996, adiunkta z habilitacją – od 2005, aktualnie (od 2010) na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ. Doktorat (1993): Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad Srbljakiem, habilitacja (2005): Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności (książka nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Od 1997 roku związana z Uniwersytetem Ca' Foscari w Wenecji: w 1997 r. jako stypendysta-wykładowca na tamtejszej Slawistyce, w roku 2001/2002 jako profesor kontraktowy i kierownik Katedry Filologii Chorwackiej i Serbskiej. Od 1998 roku związana także z Uniwersytetem w Padwie: przez 10 lat (1998-2007) poprzez coroczne wykłady dla studentów tamtejszej Slawistyki; w latach 2008-2013 jako stały wykładowca na studiach doktoranckich i członek Kolegium Profesorskiego; promotor (obronionej w Padwie w 2012 r.) rozprawy doktorskiej; ekspert powołany przez Włoskie Ministerstwo Nauki czy też wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym. W 2016 roku na zaproszenie Uniwersytetu w Padwie pracowała na tamtejszej Slawistyce jako Visiting Professor. Poza IFS UJ przez wiele lat prowadziła wykłady także w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, w Katedrze Europeistyki UJ na studiach podyplomowych oraz na Ukrainoznawstwie. Sprawowała/sprawuje opiekę promotorską nad siedmioma doktorantami, pięciu z nich obroniło się z wyróżnieniem; wypromowała także blisko 50 magistrów i licencjatów.
Kierowała/uczestniczyła łącznie w 7 projektach badawczych: kierownik projektu NCN Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe (wykonawca A. Jawoszek); główny wykonawca w 2 zagranicznych projektach zespołowych w Serbii i we Włoszech oraz w 4 projektach NCN, w tym największego dotychczas grantu slawistycznego realizowanego w IS PAN Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI wiek) (2015-2018).
Ma w swoim dorobku blisko 100 prac naukowych, w tym trzy monografie autorskie i 8 współredagowanych monografii zbiorowych. 
Przez 10 lat (2003-2012) pełniła w IFS funkcję kierownika studiów II stopnia „Języki i Kultura Słowian”. Od 13 lat (tj. od 2006 r.) kieruje w IFS Zespołem Badawczym (obecny temat: Literatura w systemie komunikacyjnym kultury [słowiańskie dyskursy literackie, okołoliterackie i międzykulturowe]). Jest członkiem kilku komisji PAN i PAU (od 2019 także wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Słowian) oraz członkiem-ekspertem Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Zainteresowania naukowe

Badania: literatura serbska oraz literatury Słowian z obszaru Slavia Orhodoxa w ujęciu komparatystycznym - od wieków średnich do końca XIX wieku; kultura duchowa Słowian prawosławnych (dawna i współczesna); prawosławie, Cerkiew prawosławna i myśl religijno-polityczna (obszar Bałkanów i Rosja); problematyka etniczno-wyznaniowej (auto)ideintyfikacji narodów na Bałkanach; kultura narodów byłej Jugosławii (modele kulturowe a zmiany zachodzące we współczesnej przestrzeni kulturowo-społecznej i politycznej); reinterpretacja tradycji kulturowych w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery oraz geopolityka Bałkanów.

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad „Srbljakiem", Kraków 1995, ss. 253.

2. Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, ss. 307.

3. Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i
współczesne modele (auto)refleksji
, Kraków 2019, ss. 345.

W przygotowaniu: Leksykon tradycji serbskiej

Artykuły:

1. Świętosawie a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 11-48.

2. Współczesny serbski leksykon duchowego i kulturowego dziedzictwa, czyli o powrocie do uświęconej tradycji (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s. 295-314.

3. Dalla storia dei rapporti della Chiesa Ortodossa Serba con la Chiesa Cattolica Croata nel XIX secolo: il Metropolita di Belgrado Mihailo e mons. J.J.Strossmayer (w:) Strossmayer e il dialogo ecumenico, Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici – I Balcani tra Oriente e Occidente, red. G.Giraudo – G.Macchiarella, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 14-15 febbraio 2005, oprac. A.Naumow i M.Scarpa, Venezia 2006, s.165-175.

4. Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem a dialogiem międzyreligijnym prawosławnych i muzułmanów w Sandžaku (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, pod red. L.Suchanka, t.VI: Słowianie i ich konfesje, Kraków 2007, s.197-223.

5. Serbska kultura początku XXI wieku w karnawałowym zwierciadle „świata na opak" (w:) Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 99-117.

6. Religija kao kod identiteta – savremene kulturne i književne naracije o verskoj identifikaciji Crnogoraca (w:) Njegoševi Dani IV. Zbornik radova Medjunarodni Naučni skup /Kotor 31.08-3.09.2011/, Niksić 2013, s. 91-102.

7. Tradycje serbskiej kultury – modele skodyfikowane i wykreowane, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2016, nr 4, z. 4, s. 175-186 [http://dx.doi.org/10.4467/20843933ST.16.017.5922]

8. Ewolucja i funkcje idei narodu w Serbii od schyłku XVIII wieku, „Slavia Meridionalis” 2017, nr 17: Transfer idei i słowiańskie Bałkany = Transfer of ideas and Slavic Balkans, s. 1-21 [https://doi.org/10.11649/sm.1325]

9. Historia. Serbia [w:] Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 2: Historia - Ewolucja - Rewolucja, red. G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, L. Miodyński, Warszawa 2018, s. 63-73 [https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066]

 

Pełny spis publikacji

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: dorota.gil (at) uj.edu.pl
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

środa 11.15 - 12.15

wtorek - po uzgodnieniu e-mailem