dr hab. Dorota Gil, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ (1986) oraz filologii słowiańskiej UJ (specjalność serbokroatystyka, 1989). Od ponad 25 lat pracownik IFS UJ: na stanowisku asystenta od 1993, adiunkta – od 1996, adiunkta z habilitacją – od 2005, aktualnie (od 2010) na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ. Doktorat (1993): Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad Srbljakiem, habilitacja (2005): Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności (książka nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Od 1997 roku związana z Uniwersytetem Ca' Foscari w Wenecji: w 1997 roku wykładowca na tamtejszej Slawistyce, w roku 2001/2002 roczna praca w charakterze profesora kontraktowego i funkcja kierownika Katedry Filologii Chorwackiej i Serbskiej. Od 1998 roku związana także z Uniwersytetem w Padwie: 1998-2005 wykłady dla studentów, od 2008-2013 stała współpraca naukowa, m.in. jako: stały wykładowca na studiach doktoranckich (członek Kolegium Doktorskiego) i promotor (obronionej w 2012 roku) rozprawy doktorskiej pt. Kiev – Buda - Venezia - centri di formazione della nuova cultura serba nel Settecento. Il ruolo mediatore di Dionisije Novaković; członek Kolegium Profesorskiego ds. oceny merytorycznej prac doktorskich slawistów; ekspert (analiza ekspercka całego księgozbioru rękopisów oraz starych druków cyrylickich w tamtejszej bibliotece Instytutu Slawistyki, funkcja eksperta powołanego przez Rektora do oceny projektów badawczych Włoskiego Ministerstwa Nauki) oraz członek Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej. Od 2009 roku ekspert powołany przez Włoskie Ministerstwo ds. Kształcenia i Badań Naukowych - członek międzynarodowego kolegium recenzentów zagranicznych do weryfikacji publikacji włoskich slawistów. Poza IFS UJ prowadziła wykłady także w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (1997-1999), na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: w Katedrze Europeistyki na studiach podyplomowych (1999-2004), a w latach 2006-2011 na Ukrainoznawstwie. Przez 12 lat wykładowca na niestacjonarnych studiach I i II stopnia w IFS UJ i przez 10 lat (2003-2012) kierownik studiów II stopnia. Sprawowała/sprawuje opiekę promotorską nad siedmioma doktorantami, trzy z nich (w tym doktorat w Padwie) zostały już obronione z wyróżnieniem; wypromowała także blisko 50 magistrów i licencjatów. Od 9 lat (tj. od 2006 -)  kierownik Zespołu Badawczego w IFS UJ: Specyfika dawnych literatur słowiańskich (dawne i współczesne interpretacje uniwersalnych wzorów kulturowych), a obecnie kierownik 14-osobowego Zespołu, temat: Literatura w systemie komunikacyjnym kultury (słowiańskie dyskursy literackie, okołoliterackie i międzykulturowe).
Wzięła udział w blisko 40 międzynarodowych konferencjach naukowych (Serbia, Włochy, Polska). Jest członkiem komisji PAU (Komisja Kultury Słowian, od 2003 roku) i PAN (Komisja Bałkanistyczna, 2009- 2013) oraz Międzynarodowej Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013-), a także członkiem stałego zespołu recenzenckiego czasopism: „Poznańskie Studia Slawistyczne", „Pamiętnik Słowiański" oraz „Slavia Meridionalis". 
W 2016 roku Visiting Professor na Uniwersytecie w Padwie. Opublikowała ponad 70 prac naukowych (w tym dwie książki i ponad 50 artykułów).

Zainteresowania naukowe

Badania: literatura serbska oraz literatury Słowian z obszaru Slavia Orhodoxa w ujęciu komparatystycznym - od wieków średnich do końca XIX wieku; kultura duchowa Słowian prawosławnych; prawosławie, Cerkiew prawosławna i myśl religijno-polityczna (obszar Bałkanów i Rosja); problematyka etniczno-wyznaniowej (auto)ideintyfikacji narodów na Bałkanach; kultura narodów byłej Jugosławii (modele kulturowe a zmiany zachodzące we współczesnej przestrzeni kulturowo-społecznej i politycznej); reinterpretacja tradycji kulturowych w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery oraz geopolityka Bałkanów

Kierowanie/udział w siedmiu projektach badawczych, w tym pięciu finansowanych przez NCN: 1. jako kierownik projektu (tzw. promotorskiego): Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe (2010 -2011, wykonawca  Agata Jawoszek); 2. Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik: J. Kornhauser, ukończony w 1999 r.); 3. W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik: M. Dąbrowska-Partyka, ukończony w 2005 r.); 4. Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem (kierownik: M. Dąbrowska-Partyka, ukończony w 2007 r.); 5. jako jeden z dwóch głównych wykonawców w największym dotychczas naukowym projekcie slawistycznym: Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX wiek) [kierownik: G. Szwat-Gyłybow (IS PAN), realizowany aktualnie - od 2015-2018]. Ponadto udział w dwóch zagranicznych projektach badawczych: zespołowym projekcie grantowym (Serbia, Uniwersytet w Nowym Sadzie): Aspekti identiteta u srpskoj književnosti (kierownik: G. Raičević, 2011-2014) oraz  międzynarodowym, zespołowym projekcie badawczym, realizowanym aktualnie na Uniwersytecie w Padwie (2013-2016): The interconfessional polemic between the Ortodox Serbs and the Catholic Church in the manuscripts of Gerasim Zelić (1752-1823), Vicar General of the Serbs of Dalmatia (kierownik: Han Steenwijk).

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad „Srbljakiem", Kraków 1995, ss. 253.
2. Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, ss. 307.

Artykuły:

1. Świętosawie a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 11-48.
2. Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej /zarys problematyki/, "Pamiętnik Słowiański" tom L (rok 2000), Warszawa 2001, s. 5-26.
3. Współczesny serbski leksykon duchowego i kulturowego dziedzictwa, czyli o powrocie do uświęconej tradycji (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s. 295-314.
4. Dalla storia dei rapporti della Chiesa Ortodossa Serba con la Chiesa Cattolica Croata nel XIX secolo: il Metropolita di Belgrado Mihailo e mons. J.J.Strossmayer (w:) Strossmayer e il dialogo ecumenico, Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici – I Balcani tra Oriente e Occidente, red. G.Giraudo – G.Macchiarella, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 14-15 febbraio 2005, oprac. A.Naumow i M.Scarpa, Venezia 2006, s.165-175.
5. Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem a dialogiem międzyreligijnym prawosławnych i muzułmanów w Sandžaku (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, pod red. L.Suchanka, t.VI: Słowianie i ich konfesje, Kraków 2007, s.197-223.
6. Serbska kultura początku XXI wieku w karnawałowym zwierciadle „świata na opak" (w:) Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 99-117.
7. Religija kao kod identiteta – savremene kulturne i književne naracije o verskoj identifikaciji Crnogoraca (w:) Njegoševi Dani IV. Zbornik radova Medjunarodni Naučni skup /Kotor 31.08-3.09.2011/, Niksić 2013, s. 91-102.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: dorota.gil (at) uj.edu.pl
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 13.00 - 14.00

środa - po uzgodnieniu e-mailem