dr hab. Maria Papierz

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka UJ (1973), słowacystka-językoznawca. Magisterium - 1973, studia doktoranckie w Bratysławie (1975-78), doktorat - 1980, na podstawie rozprawy Nominalizácie po slovesách dicendi et sentiendi v súčasnej spisovnej slovenčine; habilitacja - 2004 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Zaimki w języku i w tekście. Studium polsko-słowackie.

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się współczesnym językiem słowackim, zwłaszcza jego składnią, semantyką i leksykologią oraz teorią i praktyką przekładu. Z tego zakresu opublikowała 3 monografie oraz kilkadziesiąt artykułów, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych - polskich i słowackich. Współautorka 3 słowników słowacko-polskich i polsko-słowackich. W latach 2000-2004 jako członek międzynarodowego zespołu, który pod kierunkiem prof. Stanisława Karolaka przygotowywał materiały do syntezy Składnia porównawcza języków słowiańskich w II poł. XX wieku, opracowała wraz z doc. Evą Tibenską obszerne materiały słowackie. W latach 2005-2008 członek zespołu grantowego 1/37307/6 „Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska", kierowanym przez prof. J. Dudášovą z Uniwersytetu Preszowskiego. Regularnie bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i w Słowacji.
Inną dziedziną jej działalności słowacystycznej jest opracowywanie i recenzowanie podręczników do języka i literatury słowackiej dla mniejszości słowackiej w Polsce. W latach 80. opracowała (wraz z D. Abrahamowicz) 8 takich podręczników. Jest rzeczoznawcą MENiS w zakresie podręczników i pomocy naukowych do języka słowackiego dla mniejszości narodowej. Zajmuje się też nauczaniem języka słowackiego jako obcego - współautorstwo (z V. Juchniewiczovą) Syllabusa, Matura 2002 - Arkusze egzaminacyjne z języka słowackiego, Warszawa 2000 oraz Informator maturalny od roku 2005. Język słowacki, Warszawa 2003. W latach 2000-2007 współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie jako egzaminator. Współpracuje też z MEN jako rzeczoznawca ds. podręczników do nauki języka słowackiego jako języka mniejszości narodowej oraz  Ministerstwem Sprawiedliwości jako członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
Jest członkiem Komisji Słowianoznawstwa i Komisji Językoznawstwa PAN, O/Kraków oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od roku 2004 jest sekretarzem sekcji polskiej Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego tu RP i Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu RS. Za swoją działalność na rzecz propagowania języka i kultury słowackiej otrzymała kilka odznaczeń słowackich, m.in. Nagrodę im. Björnsona przyznawaną przez  Ministerstwo Kultury RS dla zagranicznych słowacystów, Medal Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie za wkład w rozwój zagranicznej słowacystyki, Wielki Medal św. Gorazda od ministra szkolnictwa RS.  Otrzymała też od władz polskich Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty medal zasługi za długoletnią służbę oraz m.in. Nagrodę Rektora UJ indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania pozanaukowe

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982.
Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków 2003.
Podstawowe struktury zdaniowe współczesnego języka słowackiego, Kraków 2013.

Artykuły:

1. Zaimki a mechanizmy  anafory (w języku polskim, czeskim i słowackim), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 32, 1995, s. 216-223.
2. Badania w zakresie składni semantycznej – predykaty dwuargumentowe w języku słowackim [w:] Slovenčina na začiatku 21. storočia, ed. M. Imrichová, Prešov 2004, s.358-365.
3. Interkultúrne odlišnosti a preklad [w:] Vyznamové a výrazové premeny v umení 20. stor., red. V.Žemberová, Prešov 2005, s. 471-475.
4. Realizacja kategorii określoności/nieokreśloności w tekstach słowackich i polskich [w:] Kategorie gramatyczne a kategorie semantyczne i pragmatyczne w językach słowiańskich, red. Maria Cichońska, Katowice, Wyd. UŚ, 2009, 61-69.
5. Slovo a tvar v syntaxi. Od významu k forme v základných predikátovo-argumentových štruktúrach. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, Bratislava 2013, s. 377-383.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 663-27-03

 e-mail: maria.papierz (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

środa 12.15 - 13.15