dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie (matura 1991). W latach 1991-1992 studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie filologię słowiańską (słowacystyka), ukończoną w 1996 r. (promotor dr hab. H. Mieczkowska). W latach 1996–2000 doktorant na Wydziale Filologicznym UJ pod opieką dr hab. W. Borysia, prowadził zajęcia w IFS UJ. Rozprawę doktorską obronił w 2000 r. W latach 2000-2003 zatrudniony na etacie asystenta, od 2003 r. adiunkta w IFS UJ. Habilitował się w 2013 r. na Wydziale Filologicznym UJ.

Zainteresowania naukowe

Słowiańskie językoznawstwo historyczno-porównawcze, onomastyka (zwłaszcza toponomastyka) słowiańska. Prace dotyczą etymologii wyrazowych i onomastycznych, historii i geografii wyrazów, rekonstrukcji leksyki prasłowiańskiej, historycznej prozodii słowiańskiej (kwestie rekonstrukcji prozodycznej), zagadnień morfologii i morfonologii historycznej. Obecnie główny obszar zainteresowań stanowi eksploracja pogranicza słowiańskiej leksyki apelatywnej i nazewnictwa geograficznego, przede wszystkim w kontekście ziem polskich.

Zainteresowania pozanaukowe

Krajoznawstwo (m.in. amatorska fotografia krajoznawcza i przyrodnicza), turystyka niegórska, przyjemności wodniackie, hydrobiologia.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Scritti scelti (1999);
Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wcze­sno­śre­dniowiecznej Słowiańszczyzny) (2001);
Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu florystycznego" w slawistycznych badaniach etnogenetycznych (1908–2008) (2008);
Pożegnanie z lasem. Nad Słownikiem etymologicznym języka pol­skiego profe­sora Wiesława Borysia (2009);
Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuro­pejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swityczowskiej (2012).

Artykuły:
Morphonology of the Slavic present tense stem *jьmamь (2004);
Na marginesie najnowszej fonologii historycznej języka słoweńskiego (2005);
Przyczynki do gramatyki historycznej języka słowackiego. Z dziejów parti­cipium *moglъ (2007);
Tadeusz Milewski wobec akcentologii bałto-słowiańskiej (2008);
The overlooked function of the grapheme <y> in the Elbing Vocabulary (2009);
Wspólnota językowa prasłowiańska (2012).

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-06

 e-mail: zbigniew.babik (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

poniedziałek 12.00 - 13.00

środa - po uzgodnieniu e-mailem